obchodní akademie český těšín

Dokumentace školy

Od školního roku 2018/2019 se oba dva obory vyučují podle následujících platných oborových ŠVP:

  • Školní vzdělávací program pro obor 63-41-M/02 Obchodní akademie
  • Školní vzdělávací program pro obor 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Vzdělávací programy jsou založeny na odborném vzdělávání v ekonomických a všeobecných disciplínách. Absolventi těchto oborů získávají úplné středoškolské vzdělávání ukončené maturitní zkouškou. Jsou připraveni k okamžitému nastoupení do pracovního poměru, k dalšímu studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole nebo k rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit.

Cílem vzdělávání není jen získání a prohlubování odborných znalostí, ale také osvojení schopnosti uvažovat, řešit problémy, učit se samostatně rozhodovat a nadále se vzdělávat.

Škola je menší a klade důraz na příznivé klima, přátelskou atmosféru spolupráce žáků a učitelů. Spolupráce s rodiči i sociálními partnery je na vysoké úrovni. Dokladem je odborná práce ve třetích ročnících u obou oborů, na které si žáci v reálných podnicích ověřují znalosti získané v odborných předmětech. Na škole rovněž pracují fiktivní firmy obchodující s jinými fiktivními firmami, které se pravidelně zúčastňují veletrhu fiktivních firem.

Do vyučování jsou začleňovány i další organizační formy jako adaptační kurzy pro 1. ročníky, sportovní kurzy, charitativní akce, estetické akce (divadlo, kino), poznávání kulturních dědictví, výukové zájezdy, akce v rámci environmentální výchovy.

Nová verze ŠVP pro naši školu

Od 1.9.2022 se mění školní vzdělávací program pro studenty 1. ročníků. Pro ostatní ročníky dále platí „staré“ ŠVP z roku 2018.

Jaké změny naši studenti mohou očekávat?

Především bude posílena výuka předmětu Ekonomika. Nově bude u všech studentů 1. ročníků vyučována 3 hodiny týdně, oproti 2 hodinám ve starém ŠVP.

Studenti oboru Ekonomické lyceum budou nově studovat předmět Účetnictví na PC, ve kterém se seznámí se základy účtování na počítači. Ti, kteří se chtějí více zajímat o odborné předměty, mají možnost si ve 4. ročníků zvolit také seminář Účetnictví na PC. Dosud měli žáci možnost vybírat pouze ze seminářů Matematiky či Společenských věd.

Změny čekají také žáky 3. ročníku oboru Obchodní akademie, bude jim totiž představen předmět s názvem E-ekonomika. Předmět je koncipován jako praktická příručka digitálně gramotného občana. Seznámí se s různými registry (živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík, výpis z katastru, rejstřík dlužníků apod.).  Dozví se, jak pracovat s digitálním podpisem, datovou schránkou. Seznámí se s on-line kalkulátory (životního minima, nemocenských dávek, úroků).  Studium je doplněno reálnými úlohami a projekty, které řeší žáci s využitím internetových zdrojů.

Naše nové ŠVP se snaží více přiblížit požadavkům zaměstnavatelů v praxi. Usiluje o prohloubení práce studentů s informacemi, o samostatnost jejich práce obecně. Cílem je mít úspěšného absolventa, který bude připraven nejen nastoupit do praxe, ale který získá i vhodné předpoklady k dalšímu vzdělávání.

 

Školní vzdělávací programy jsou veřejným dokumentem.

Možnost nahlížení, pořizování opisů a výpisů anebo pořízení kopie je k dispozici na požádání na sekretariátě školy.

Žáci mají ŠVP přístupné v LMS Moodle.

Jana Kozielová, koordinátor ŠVP