obchodní akademie český těšín

Certifikáty

Studenti školy mohou během studia na naší škole získat certifikáty, dokládající získání odborných a jazykových dovedností a znalostí nad rámec školního vyučování.

Projekt ECDL (European Computer Driving Licence) vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií. Bylo třeba definovat pojem počítačová gramotnost a stanovit objektivní minimum znalostí, které člověk potřebuje, aby mohl informační technologie zejména výpočetní techniku a její programové vybavení, efektivně využívat.
 
Přínos projektu ECDL spočívá v tom, že předkládá mezinárodně uznávanou, objektivní, standardizovanou metodu pro ověření počítačové gramotnosti pomocí praktických testů. Úspěšní absolventi ECDL testování získají doklad o dosažení mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem –ECDL certifikát, který je v rámci Evropské unie doporučen a uznáván jako standard základní počítačové vzdělanosti.
Tento certifikát deklaruje, že jeho držitel úspěšně absolvoval mezinárodní testy ECDL a aktivně zvládá praktické dovednosti pro všestrannou a efektivní práci s počítačem.
 
Příprava na ECDL
Znalosti potřebné k získání certifikátu ECDL studenti naší školy získávají průběžně v hodinách předmětu Informační technologie ( INT ). Uchazeč si sám zvolí, zda zkoušky vykoná najednou (doporučuje se po třetím ročníku studia) nebo je bude skládat po částech tak, jak je učivo v průběhu studia probíráno.
 
Testy ECDL na naší škole
Naše škola splnila všechny podmínky pro získání akreditace testovací místnost ECDL. Škola může testovat své žáky, zaměstnance a také žáky a pedagogické pracovníky jiných škol (v rámci okresu).  Pro získání ECDL Certifikátu je nutné úspěšně absolvovat sedm zkoušek, které se vztahují k jednotlivým modulům .
Škola při testování spolupracuje s POE EDUCO, Ostrava.
 
Moduly ECDL testované na naší škole:
 • Základy práce s počítačem a správa souborů
 • Zpracování textu
 • Práce s tabulkami
 • Použití databází
 • Prezentace
 • Základy práce s internetem a komunikace
 • Bezpečné používání informačních technologií
 • Spolupráce a výměna informací
 • Úprava digitálních obrázků

Testování probíhá 2x ročně vždy v prvním a druhém pololetí.

Cena ECDL certifikátu za 7 úspěšně absolvovaných modulů Kč 2 858,-

Podrobnější informace k ECDL naleznete na www.ecdl.cz.

 
Kontaktní osoba na škole: Ing. Alice Adásková, a.adaskova@oact.cz
Žáci naší školy mají možnost získat mezinárodní jazykový certifikát Start Deutsch 2 a Zertifikat Deutsch, v případě výborných výsledků i certifikát vyšší. Příprava na testování je zdarma a polovinu poplatku za zkoušku hradí Goethe Institut. Vše díky iniciativě „Školy: Partneři budoucnosti“.
 
Zertifikat Deutsch je mezinárodně uznávaná zkouška z německého jazyka. V mezinárodní stupnici Rady Evropy /A1, A2, B1, B2, C1, C2/, která byla vytvořena za účelem srovnání znalostí, stojí Zertifikat Deutsch na stupni B1 a Start Deutsch 2 na úrovni A2.
 
Nesoukromí i soukromí zaměstnavatelé oceňují zkoušku Zertifikat Deutsch jako doklad solidních základních znalostí německého jazyka. V Německu je zkouška uznávána jako důkaz znalosti německého jazyka pro získání státního občanství.
 
Vykonaná zkouška ZD prokazuje, že absolventi disponují upevněnými základními znalostmi hovorové němčiny. To jim umožňuje jazykově se orientovat ve všech důležitých oblastech, tj. sledovat rozhovor o běžných záležitostech každodenního života a účastnit se ho. Jsou schopni jednoduché situace ústně a písemně popsat a rozumět běžným textům.
 
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Schajerová, l.schajerova@oact.cz

Proč složit státní zkoušku?

 • úspěšný uchazeč získá vysvědčení, dokládající jeho znalosti a dovednosti z písemné komunikace, které podporují efektivní výkon především v administrativní činnosti,
 • vysvědčení je vydáváno a garantováno ministerstvem školství, má neomezenou platnost,
 • absolvování zkoušky garantuje vysokou úroveň dosažených znalostí a dovedností, pomáhá při uplatnění se na trhu práce.

Požadavky pro úspěšné složení zkoušky:

 • z psaní na klávesnici základní: psát při desetiminutovém opisu rychlostí nejméně 200 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,50 % (za chybu se odečítá 10 úhozů) a podle dispozic vypracovat v časovém intervalu 90 minut obchodní dopis a tabulku, a to bez podstatné odchylky od dispozic a s maximálně dvěma hrubými chybami v každé z písemností. Hodnotí se práce odevzdaná na papíře.
 • ze psaní na klávesnici se zvýšenou rychlostí: psát při dvou desetiminutových opisech rychlostí nejméně 300 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,50 % (za chybu se odečítá 10 úhozů). Písemnosti uchazeč nezpracovává, pokud předloží vysvědčení ze základní státní zkoušky. Hodnotí se práce odevzdaná na papíře.
 • z psaní na klávesnici mistrovské: psát při dvou dvacetiminutových opisech rychlostí nejméně 400 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,50 % (za chybu se odečítá 10 úhozů). Písemnosti uchazeč nezpracovává, pokud předloží vysvědčení ze základní státní zkoušky. Hodnotí se práce odevzdaná na papíře.
 • ze zpracování textu na počítači: provádět základní operace v textovém editoru, správně interpretovat korekturní značky a na jejich základě opravit v textovém editoru předložený text, orientovat se v gramatice spisovné češtiny, psát rychlostí alespoň 6 000 čistých úhozů za 30 minut při penalizaci 50 úhozů za každou chybu, dosáhnout minimálně 6 000 bodů.
Zkušební období
 • jarní (duben až červen)
 • zimní (listopad až únor)
 
Státní zkoušce se uchazeči mohou podrobit přímo v NÚV (Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10) nebo prostřednictvím školy (minimální počet účastníků je 8).
 
Kontaktní osoba: Ing. Uršula Recmaniková, u.recmanikova@oact.cz