obchodní akademie český těšín

Školní poradenské pracoviště

Ing. Ivana Nováková, výchovný poradce

 • Konzultační hodiny: středa  14:00 – 15:30 
 • Pro časově náročnější pohovory si žáci i rodiče mohou dohodnout termín dopředu, tel.: 558 712 649 nebo 606 450 459, e-mail – i.novakova@oact.cz

Ing. Petra Otipková, kariérový poradce

 • Konzultační hodiny jsou individuální po předchozí domluvě, tel.: 777 814 311, e-mail: p.otipkova@oact.cz
Mgr. Silvie Jančik, metodik prevence
 • Konzultační hodiny jsou individuální po předchozí domluvě, tel.: 603 572 170, e-mail: s.jancik@oact.cz

Mgr. Karina Mojová, školní psycholog

 • Konzultační hodiny jsou ve středu v místnosti K od 8:30 do 12:30 po domluvě, e-mail: k.mojova@oact.cz
 
 
Řešení studijních a výchovných problémů žáků
S žádostí o radu nebo pomoc se na výchovného poradce mohou obracet žáci se studijními potížemi, osobními problémy v kolektivu třídy nebo v tíživých osobních situacích, které nejsou schopni řešit vlastními silami. Rovněž vyučující nebo třídní učitelé dávají výchovnému poradci podněty. Pokud řešení situací přesahuje kompetence nebo odbornou způsobilost výchovného poradce, škola sjedná pomoc na odborných pracovištích a v institucích.
 
Informace o nabídkách studijních možností vysokých škol a vyšších odborných škol
Studentům jsou pravidelně předávány písemné materiály o nabídce studijních oborů na VŠ a VOŠ, každoročně mohou žáci navštívit veletrh pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS v Brně. Na informační nástěnce výchovné poradkyně žáci najdou širokou nabídku vzdělávacích a přípravných kurzů před vysokoškolským studiem nebo prázdninových táborů a soustředění pro zájemce o získání odborných znalostí (matematika, cizí jazyky…). Každoročně nabízíme žákům maturitních tříd testování znalostí v různých projektech, aby ještě včas mohli zhodnotit a upravit své vyhlídky na úspěch u maturity a přijímacích zkoušek na vysoké školy.
 
Informace o studijní nabídce pro žáky základních škol a jejich rodiče
Rodiče žáků 9. tříd základních škol, kteří uvažují o studiu na naší škole, se mohou na výchovného poradce kdykoli obrátit. Podrobné informace rodiče získají formou individuální konzultace nebo mohou využít Dnů otevřených dveří.
 
Poradenství je poskytováno podle vyhlášky č. 72/2005 Sb.

Poradenské služby zaměřené na výběr a volbu další studijní či pracovní cesty po maturitě

Tato činnost se soustřeďuje na žáky předmaturitních a maturitních tříd, konzultace mohou využít i žáci nižších tříd. Každý žák maturitní třídy se může informovat o možnosti dalšího studia s ohledem na zájmy, budoucí uplatnění a prospěch. 

Kariérový poradce vykonává následujících činností:

 • doporučování vhodných informačních zdrojů a vhodných poradenských subjektů v návaznosti na žákovu situaci a poradenské potřeby;
 • příprava pro vstup na trh práce (příprava na pracovní pohovor, pomoc, konzultace při zpracování CV);
 • poradenství v oblasti mobility a profesních příležitostí v zahraničí;
 • komunikace s rodiči, včetně skupinového poradenství pro žáky a rodiče;
 • identifikace nadání/potenciálu každého žáka a podpora a vzdělávání pedagogických pracovníků v problematice podpory nadání, tvorba školního systému identifikace a podpory nadání a komunikace a sdílení informací s ostatními školami a partnery v daném tématu;
 • podpora žáků s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasným ukončením studia při výběru povolání;
 • spolupráce s krajskými institucemi, organizacemi a firmami  při podpoře vstupu na trh práce, realizace exkurzí, pomoc při výběru VŠ/VOŠ za účelem ujasnění si budoucí profesní orientace a dalšího směřování profesního rozvoje budoucích absolventů; spolupráce s ÚP ČR a poradenskými pedagogickými pracovišti.
Smyslem práce metodika prevence je rada a odborná pomoc studentům, kteří zápolí s potížemi spojenými s užíváním alkoholu, omamných a psychotropních látek nebo s gamblerstvím. Samozřejmostí je také pomoc rodičům takových studentů a ochrana ostatních žáků školy před negativními dopady, které by tyto sociálně patologické jevy ve škole mohly způsobovat.
 
Funkce metodika prevence je zřizována podle §2, pís. c) vyhlášky MŠMT ČR č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a podle příslušných ustanovení Školského zákona (Zákon č. 561 ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákon 562/2004 Sb. změna některých zákonů v souvislosti s přijetím školského zákona, zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, Zákon č. 379/20015 Sb., k ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem, návykovými látkami).
 
Plán primární prevence na Obchodní akademii v Českém Těšíně vychází z Metodického pokynu MŠMT č.j. 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů, z pokynů zřizovatele, ze závěrů seminářů a porad pro metodiky prevence pořádaných PPP, dále z plánu práce školy pro daný školní rok, ze spolupráce s okresním metodikem prevence, občanskými sdruženími a s PPP v Českém Těšíně.
Škola má vypracován komplexní čtyřletý preventivní program, kterým prochází žák naší školy. V rámci tohoto programu se žáci v jednotlivých ročnících dovídají informace o problémech adaptace na střední škole, o problémech učení, komunikace a mezilidských vztahů, další informace z oblasti hygieny a zdravého způsobu života. Dotazníková šetření prováděná v závěru jednotlivých ročníků potvrzují úspěšnost programu primární prevence. Názory, náměty a připomínky žáků i učitelů slouží k dalšímu zdokonalování programu primární prevence na naší škole.
 
Ve školním roce činnost školy směřuje do těchto oblastí:
 
• Adaptace žáků na středoškolské studium
Adaptační kurz je cvičením sociálních schopností (schopnosti komunikovat, diskutovat, pracovat v týmu apod.). Kurz je třídenní, jednotlivé aktivity probíhají v prostorách školy a jejím okolí (přednášky, besedy, kolektivní hry). Žáci jsou seznámeni s primární prevencí na škole, probíhá dotazníkové šetření týkající se zájmů žáků v oblasti volnočasových aktivit. Žákům jsou sděleny informace o formách učení /úskalí přechodu ze ZŠ na SŠ/, seznamují se s doporučeným režimem dne a s nutností sportovních aktivit v životě mladého člověka. Mimoškolními lektory jsou pracovníci PPP v Českém Těšíně a AVE Centra, Český Těšín, kteří diskutují se studenty o problémech soužití a nebezpečí spojeným s používáním a distribucí návykových látek. Kurzu se účastní všichni žáci 1. ročníků. Sami žáci hodnotí kurz jako přínosný a užitečný. Hlavní pozitiva spatřují ve vzájemném poznání, stmelení nového kolektivu a získání užitečných informací zábavnou formou.
 
• Přednášková činnost
je zaměřena na všechny žáky školy a při výběru témat se přihlíží k zájmům žáků jednotlivých ročníků. Přednášky jsou vybírány dle aktuální nabídky spolupracujících organizací.
 
• Bezprostřední působení na studenty v hodinách výuky
– propojení s vyučujícími v ostatních předmětech i třídními učiteli /třídnické hodiny/, je zavedena Schránka důvěry (systém anonymních dotazů v tištěné nebo elektronické podobě)
– pomáhá studentům vyřešit některé složité životní problémy (metodik prevence, výchovný poradce, vedení školy, třídní učitel), zvláštní nástěnka v suterénu školy (kontakty na instituce, upozornění na vhodné publikace), příspěvky z dané problematiky jsou uváděny i na stránkách školního časopisu MATES.
 
Při naplňování Minimálního preventivního programu metodička prevence spolupracuje s PPP v Č. Těšíně, Karviné a Ostravě, Vzdělávací agenturou CAT Ostrava, AVE, o. s., Český Těšín, Střediskem výchovné péče v Karviné, okresním metodikem prevence a KÚ MSK, pravidelně se zúčastňuje seminářů a školení. Žákům je k dispozici v určených konzultačních hodinách popř. v čase dle individuální domluvy. Složitější problémy jsou řešeny ve spolupráci se specializovanými pracovišti.

Mgr. Karina Mojová absolvovala pětileté studium psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Dokončila  čtyřletý psychoterapeutický výcvik Transformační systemická terapie podle Virginie Satirové a dvouleté vzdělávání Specifika dětí v náhradní rodinné péči. Průběžně se nadále vzdělává, věnuje se terapii poruch attachmentu, práci s traumatem a Sandtray terapii. 

Žáci naší školy mohou využívat individuální konzultace pro řešení školních, vztahových, osobních a jiných problémů či mimořádných životních událostí.

Školní psycholog nabízí také individuální poradenství pro zákonné zástupce žáků.

Práce školního psychologa zahrnuje spolupráci s třídními učiteli, výchovným a kariérovým poradcem a metodikem prevence sociálně patologických jevů. Psycholog pracuje s třídními kolektivy na podpoře a posílení pozitivních vazeb mezi žáky při utváření bezpečného klimatu třídy.

Služeb školního psychologa mohou rovněž využít pedagogové a další zaměstnanci školy.

Se všemi citlivými údaji je zacházeno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Informace získané během individuálních konzultací jsou důvěrné, psycholog je vázán mlčenlivostí.

Služby jsou poskytovány zdarma.