obchodní akademie český těšín

Obory vzdělávání

OBCHODNÍ AKADEMIE

63-41-M/02

Obor Obchodní akademie připravuje absolventy k okamžitému nastoupení do pracovního poměru, k dalšímu studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole a k rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit.

Obor vytváří předpoklady pro získání odborné kvalifikace. Vzdělávací program klade důraz na kvalitní všeobecné i ekonomické vzdělání. Teoretická výuka je posílena odbornou praxí ve firmách a institucích v regionu. 

Tento obor lze na naší škole částečně studovat i v polském jazyce (odborné ekonomické předměty, polský jazyk a literaturu).

Nabízíme:

 • kvalitní výuku anglického, německého a ruského jazyka,
 • možnost výuky polského jazyka a výuky odborných předmětů v polském jazyce,
 • možnost vykonat zkoušku ECDL – European Computer Driving Licence,
 • zapojení do projektu Erasmus+ formou 14denní zahraniční stáže,
 • účast na výměnných zahraničních stážích ve Vídni,
 • možnost vykonat státní zkoušku z psaní na klávesnici,
 • účast na projektu Fiktivní firma a veletrzích fiktivních firem,
 • zapojení do projektů a soutěží v regionální i celorepublikové úrovni,
 • odborné exkurze doma i v zahraničí,
 • odborné učebny pro výuku cizích jazyků, odborných předmětů, informačních technologií a psaní na klávesnici,
 • INTRANET – aktuální informace pro žáky i rodiče o dění ve škole,
 • WiFi – 24hodinové připojení na internet.

Absolvent oboru uplatní své získané vědomosti, schopnosti a dovednosti ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem, v ostatních organizacích i ve státní sféře.

Najde uplatnění na trhu práce především v ekonomické sféře jako ekonom, účetní, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretářka, virtuální asistent, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích.

Mezi odborné dovednosti absolventa patří nejen znalost podnikových činností, ale především komplexní účetní gramotnost. Orientuje se ve finančním účetnictví, pracuje s účetními systémy. Získané a zpracované účetní doklady dokáže zaznamenat v účetních knihách. Chápe rozdíl mezi účetnictvím a daňovou evidencí. Dokáže sestavit účetní závěrku, vyhotovit přiznání k dani z příjmu. Je schopen zajišťovat personální agendu malé i velké organizace.

Absolvent ovládá programové vybavení počítače při zpracování textu, při řešení ekonomických úloh, včetně práce s internetem. Komunikuje ve dvou cizích jazycích. Předmět odborná angličtina ve 3. a 4. ročníku obchodní akademie a ekonomického lycea rozšiřuje jazykové znalosti o odbornou oblast.

Vzhledem k odbornému zaměření naší školy a díky soustavné a trvalé inovaci výuky dle potřeb trhu práce jsou naši absolventi schopni se rychle přizpůsobit měnícím se požadavkům praxe.

Při přípravě absolventa se klade důraz na přesnost, slušné chování, dodržování právních norem a obchodní etiky.

EKONOMICKÉ LYCEUM

78-42-M/02

Obor Ekonomické lyceum je všeobecný obor vzdělávání, který umožňuje vhodně skloubit odborné vzdělání s kvalitní přípravou na studijní obory většiny vysokých škol nejen ekonomického zaměření. Teoretická výuka je posílena odbornou praxí ve firmách a institucích v regionu.

Absolventi Ekonomického lycea mají širší rozhled díky všeobecně zaměřenému základu, ale zároveň mohou využívat výhod odborného ekonomicko-právního vzdělání, které je zaměstnavateli oceňováno, nebo jej využít k zahájení vlastního podnikání.  

Nabízíme:

 • kvalitní výuku anglického, německého a ruského jazyka,
 • možnost vykonat zkoušku ECDL – European Computer Driving Licence,
 • zapojení do projektu Erasmus+ formou 14denní stáže v zahraničí,
 • účast na výměnných zahraničních stážích ve Vídni,
 • možnost vykonat státní zkoušku z psaní na klávesnici,
 • účast na projektu Fiktivní firma a veletrzích fiktivních firem,
 • zapojení do projektů a soutěží v regionální i celorepublikové úrovni,
 • odborné exkurze doma i v zahraničí,
 • odborné učebny pro výuku cizích jazyků, odborných předmětů, informačních technologií a psaní na klávesnici,
 • INTRANET – aktuální informace pro žáky i rodiče o dění ve škole,
 • WiFi – 24hodinové připojení na internet.

Absolventi Ekonomického lycea mají širší rozhled díky všeobecně zaměřenému základu, ale zároveň mohou využívat výhod odborného ekonomicko-právního vzdělání, které je zaměstnavateli oceňováno, nebo jej využít k zahájení vlastního podnikání.  

Při přímém nástupu do praxe jsou absolventi ekonomického lycea schopni se rychle orientovat a zapracovat. Získané vědomosti, dovednosti a návyky z oblasti všeobecného vzdělání a základů obecně odborného ekonomického vzdělání k tomu vytvářejí vhodné předpoklady.  Mají rozvinuté kreativní a komunikační dovednosti jak ve formě písemného tak i ústního projevu. Aktivně komunikují a prezentují ve dvou cizích jazycích. Předmět odborná angličtina ve 3. a 4. ročníku rozšiřuje jazykové znalosti o odbornou oblast. Současně ovládají programové vybavení počítače při zpracování textu, při řešení ekonomických úloh, včetně práce s internetem. Mezi odborné dovednosti patří nejen znalost podnikových činností, ale především účetní gramotnost. Absolvent získá vzdělání i v oblasti přírodních a společenských věd.

Absolventi se uplatní především v oblasti bankovních a finančních služeb, v administrativě nebo jako referenti ve státní správě. Absolventi naleznou také práci v oblasti cestovního ruchu a jsou schopni pracovat v  marketingových agenturách a odděleních národních a nadnárodních společností, zároveň bývají vyhledáváni reklamními a mediálními agenturami. Jedná se např. o následující činnosti: zpracování podkladů k provádění účetních uzávěrek, statistickou a rozborovou činnost, vedení evidence zaměstnanců a majetku, vedení daňové evidence, zajišťování informačního a poradenského servisu v obchodu a cestovním ruchu, zajišťování odborných administrativně technických činností, příprava a organizace společenských setkání, konferencí a významných shromáždění, zajišťování vzdělávání zaměstnanců, příprava podkladů na obchodní jednání, komplexní zvládnutí marketingového procesu – jako je plánování, vytváření ceny, propagace, distribuce a prodej, zpracování informací pomocí statistických a analytických metod.

Od 1.9.2022 se mění školní vzdělávací program pro studenty 1. ročníků. Pro ostatní ročníky dále platí „staré“ ŠVP z roku 2018. Celé verze ŠVP jsou k dispozici k nahlédnutí v tištěné podobě na sekretariátě školy. K elektronické podobě mají žáci přístup na Moodle.

Jaké změny naši studenti mohou očekávat?

Především bude posílena výuka předmětu Ekonomika. Nově bude u všech studentů 1. ročníků vyučována 3 hodiny týdně, oproti 2 hodinám ve starém ŠVP.

Studenti oboru Ekonomické lyceum budou nově studovat předmět Účetnictví na PC, ve kterém se seznámí se základy účtování na počítači. Ti, kteří se chtějí více zajímat o odborné předměty, mají možnost si ve 4. ročníků zvolit také seminář Účetnictví na PC. Dosud měli žáci možnost vybírat pouze ze seminářů Matematiky či Společenských věd.

Změny čekají také žáky 3. ročníku oboru Obchodní akademie, bude jim totiž představen předmět s názvem E-ekonomika. Předmět je koncipován jako praktická příručka digitálně gramotného občana. Seznámí se s různými registry (živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík, výpis z katastru, rejstřík dlužníků apod.).  Dozví se, jak pracovat s digitálním podpisem, datovou schránkou. Seznámí se s on-line kalkulátory (životního minima, nemocenských dávek, úroků).  Studium je doplněno reálnými úlohami a projekty, které řeší žáci s využitím internetových zdrojů.

Naše nové ŠVP se snaží více přiblížit požadavkům zaměstnavatelů v praxi. Usiluje o prohloubení práce studentů s informacemi, o samostatnost jejich práce obecně. Cílem je mít úspěšného absolventa, který bude připraven nejen nastoupit do praxe, ale který získá i vhodné předpoklady k dalšímu vzdělávání.