obchodní akademie český těšín

Přijímací řízení

Na těchto stránkách budete nacházet veškeré informace o přijímacím řízení pro školní rok 2022/23.

V průběhu celého období jsme připraveni ochotně odpovědět na Vaše dotazy.

Kontaktní osoby
 • Ing. Ivana Nováková, ředitelka školy a výchovná poradkyně, e-mail:  i.novakova@oact.cz, tel.: 606 450 459, 558 712 649
 • Ing. Ivana Fryčová, zástupkyně ředitelky, e-mail: i.frycova@oact.cz, tel.: 558 712 649
 • Mgr. Beáta Hupka, zástupkyně ŘŠ pro polské národnostní školství, e-mail: b.hupka@oact.cz, tel.: 558 712 649

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace, vyhlašuje v souladu s § 60 odst. 2) až 5) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou (denní forma studia).

Počty přijímaných uchazečů pro jednotlivé obory vzdělání:

Kód oboru       Název oboru

78-42-M/02     Ekonomické lyceum – 30 žáků

63-41-M/02     Obchodní akademie – 45 žáků

63-41-M/02     Obchodní akademie (polský jazyk vyučovací) – 15 žáků

Přijímací zkoušky

Všichni uchazeči vykonají jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky. Centrálně zadávané jednotné testy zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Pro představu o formě a typech úloh jsou na www.cermat.cz zveřejněny Ilustrační testy – čtyřleté obory vzdělání.

Termín odevzdání přihlášek

Přihlášku ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče, případně zletilý uchazeč řediteli střední školy pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. března 2022

Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (na přihlášce ke studiu) pro naše obory (Ekonomické lyceum, Obchodní akademie) nevyžadujeme.

Pro 1. kolo přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky (na dvě školy nebo dva obory na téže škole). Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kde podává druhou přihlášku. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů v jedné škole, uvede na prvním místě školu a název jednoho oboru a na druhém místě tutéž školu a název druhého oboru (uchazeč i v tomto případě musí podat dvě přihlášky). Pořadí škol (oborů) musí být na obou přihláškách stejné. Přihlášku lze vyplnit a okopírovat, obě vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce nezletilého uchazeče stvrdí podpisem a základní škola (popř. víceleté gymnázium) potvrdí výpis klasifikace.

Pořadí škol uvedených na přihlášce určuje, ve kterém termínu bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku v dané škole a oboru, tj. ve škole uvedené na 1. místě bude konat přijímací zkoušky v 1. termínu, ve škole uvedené na 2. místě bude konat přijímací zkoušky ve 2. termínu.

Termíny přijímacích zkoušek:

 1. řádný termín: 12. dubna 2022  (náhradní termín 10. května 2022)
 2. řádný termín: 13. dubna 2022  (náhradní termín 11. května 2022)

Zákonný zástupce uchazeče obdrží pozvánku k přijímacím zkouškám pro svého syna/svou dceru nejpozději 14 dní před konáním zkoušek.

Uchazečům s přiznanými podpůrnými opatřeními 1. až 5. stupně budou u přijímacího řízení upraveny podmínky dle jejich konkrétních vzdělávacích potřeb. Tito uchazeči přiloží k přihlášce ke střednímu vzdělávání doporučení školského poradenského zařízení obsahující přiznaná podpůrná opatření.

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (§ 20 školského zákona), se na žádost, předloženou nejpozději do termínu stanoveného pro podání přihlášek, promíjí písemná zkouška z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka u těchto uchazečů bude ověřena rozhovorem, a to v době konání písemných zkoušek.

V případě, že nedojde v 1. kole k naplnění předpokládaného počtu žáků, ředitelka školy vyhlásí další kola přijímacího řízení. Přihlášky do dalšího kola je třeba odevzdat v termínu stanoveném ve vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. Tyto informace budou zveřejněny na www.oact.cz

Ředitelka školy stanovila podle § 60 odst. 2 školského zákona jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání Ekonomické lyceum a Obchodní akademie denní formy vzdělávání pro školní rok 2022/2023.

Kritéria hodnocení uchazečů

Ředitelka školy rozhodla, že v prvním kole přijímacího řízení budou uchazeči o přijetí seřazeni podle dosažených výsledků přijímacího řízení a přijímáni do naplnění kapacity dle následujích kritérií:

– výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky (vliv na celkové hodnocení 60%), test z matematiky (50 bodů), test z českého jazyka a literatury (50 bodů),

– prospěch ze ZŠ (vliv na celkové hodnocení 40%), ze tří průměrů uvedených v přihlášce ke studiu na střední škole (1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy) se vypočte aritmetický průměr a zaokrouhlí se na dvě desetinná místa. Body se přepočtou podle  dle tabulky:

Průměr

Body

1,00 – 1,10

66

1,11 – 1,20

59

1,21 – 1,30

52

1,31 – 1,40

45

1,41 – 1,50

38

1,51 – 1,60

31

1,61 – 1,70

24

1,71 – 1,80

17

1,81 – 1,90

10

1,91 – 2,00

3

2,01 -2,10

1

2,11 –

0

Celkový počet bodů, který rozhodne o umístění uchazeče na výsledkové listině přijímacího řízení, bude získán součtem bodů za přijímací zkoušky (tj. body za test z českého jazyka a literatury + body za test z matematiky) a za prospěch na základní škole (průměr ze ZŠ převedený na bodové hodnocení).

Maximální počet bodů, který může uchazeč získat v přijímacím řízení je 166. Uchazeč může být přijat ke studiu, dosáhne-li v celkovém hodnocení přijímacího řízení minimálně 15 bodů.

V případě, že více uchazečů dosáhne stejného výsledného bodového ohodnocení, budou uplatněna další pomocná kritéria. Tato pomocná kritéria budou využita pouze v případě, kdy bude rozhodovat o přijetí či nepřijetí daného uchazeče jeho pořadí. Dle těchto kritérií bude výše umístěn uchazeč:

 • s větším počtem bodů získaných z příjímacích zkouškek (český jazyk + matematika),
 • s lepším průměrným prospěchem ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ,
 • s lepší průměrnou známkou na vysvědčeních z předmětů v pořadí: matematika, český jazyk, cizí jazyk.

Nahlížení do spisu před vydáním rozhodnutí se uchazeči nebo jeho zákonnému zástupci umožňuje dne 29. 4. 2022 od 7:00 do 7:45 hod podle § 38 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád. Podání vyjádření se řídí podle § 36 stejného zákona. 

Připrav se dobře na přijímací zkoušky.

Můžeme Ti pomoci. Organizujeme přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka. Obsahem semináře bude procvičování základních typů úloh z českého jazyka a matematiky, které se u přijímacích zkoušek objevují. Zaměříme se především na typy úloh, ve kterých žáci nejčastěji chybují. 

Kdy a kde?

 • 3.2., 10.2., 17.2., 24.2., 3.3., 24.3., 31.3., 7.4. 2022, vždy od 15:00 do 16:30 v budově naší školy na Sokola-Tůmy 402/12

Chci se zúčastnit, co pro to musím udělat?

 • vyplnit přihlášku (možno stáhnout ve formátu .docx nebo .pdf) a poslat na e-mail i.novakova@oact.cz
 • nebo se přihlásit telefonicky ( tel.: 558 712 649)
 • zaplatit poplatek ve výši 600 Kč (platba proběhne v hotovosti první den kurzu, tedy 3. 2. 2022 ve 14:45 ve vstupní hale školy)

V případě nepříznivé epidemiologické situace proběhnou kurzy online.

Podrobné informace (.pdf)

Dny otevřených dveří již proběhly.

Stále si můžeš školu prohlédnout virtuálně

 

Informace o přijetí uchazeče budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole  musí uchazeč/zákonný zástupce uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku střední škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání. Zápisový lístek musí být odevzdán do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

Uchazeč obdrží zápisový lístek do 15. března ve své základní škole.