Egzaminy maturalne

Kierunek kształcenia:  Akademia Handlowa z polskim językiem nauczania, polska grupa klasy 4.C

Egzamin maturalny składa się z części państwowej oraz profilowej.

CZĘŚĆ PAŃSTWOWA EGZAMINU MATURALNEGO

Obowiązkowe egzaminy

1. Język czeski i literatura – test dydaktyczny (75 minut)

2. Język obcy– test dydaktyczny (100 minut, z tego 40 minut to słuchanie ze zrozumieniem) lub matematyka – test dydaktyczny (120 minut, dozwolone pomoce – tablice matematyczne, potrzeby do rysowania, kalkulator bez funkcji graficznych)

Na portalu maturita.cermat.cz można znaleźć wszystkie istotne informacje na temat panśtwowej części egzaminu maturalnego (katalog wymagań dla poszczególnych przedmiotów, struktura egzaminów, testy oraz przykłady z lat minionych).

CZĘŚĆ PROFILOWA EGZAMINU MATURALNEGO

Dyrektor szkoły decyduje o przebiegu, strukturze, formie części profilowej oraz liczbie egzaminów.

Obowiązkowe egzaminy 

  • egzamin pisemny

110 minut, minimum 250 słów, uczeń wybiera z 4 tematów, dozwolone pomoce – Pravidla českého pravopisu 

  • egzamin ustny

przed komisją 15 minut, przygotowanie 20 minut

Ze spisu lektur umieszczonego na stronie internetowej naszej szkoły uczeń wybiera 20 utworów literackich. Spis odda dyrektorowi szkoły. Szkoła przygotowuje karty pracy do poszczególnych utworów. Uczeń losuje 1 pytanie przed komisją egzaminacyjną.

  • egzamin pisemny

110 minut, minimum 250 słów, uczeń wybiera z 4 tematów, dozwolone pomoce – Słownik poprawnej polszczyzny, Słownik frazeologiczny, Słownik ortograficzny 

  • egzamin ustny

przed komisją 15 minut, 15 minut przygotowanie, 20 pytań maturalnych,

Uczeń losuje 1 pytanie maturalne, 1. część pytania dotyczy literatury, 2. część gramatyki, stylistyki oraz językoznawstwa.

  • na PC z przedmiotów: UPC, INT, PEK (220 minut)

Kryteria oceny

Uczeń może uzyskać maksymalnie  180 punktów (UPC- maks. 80 punktów, INT- maks. 80punktów, PEK – maks. 20 punktów). Uczeń musi uzyskać maksymalnie 40% punktów (za każdą poszczególną część), w przeciwnym razie nie zdał egzaminu praktycznego. Minimalna ilość punktów: z UPC- 32p., z INT- 32p., z PEK – 8 p.

Ocena końcowa to suma poszczególnych punktów:

180,0 – 156,6: celujący

156,59 – 133,2: chwalebny

133,19 –108,0: dobry

107,99 – 81,0: dostateczny

80,99 i mniej: niedostateczny

  • egzamin pisemny

60 minut, minimum 200 słów, do wybóru z 2 tematów

  • egzamin ustny

przed komisją 15 minut, 20 minut przygotowanie, 20 pytań (ANJ) 

Ten egzamin zdają uczniowie, którzy wybrali w części wspólnej język obcy.

  • egzamin ustny przed komisją (15 minut, 15 minut przygotowanie), 30 pytań maturalnych