Projekty v realizaci

 logo

 

Číslo projektu: 2019 – 1- CZ01 – KA102 – 060848

Dotace: 91736.00 EUR

Ve školním roce 2019/2020 jsme navázali na úspěšný projekt v programu Erasmus+ a po nucené coronavirové pauze pokračujeme dále. V rámci projektu výše uvedeného názvu jde o zajištění intenzivní a dlouhodobě udržitelné odborné praxe v zahraničí pro odborně i osobnostně připravené žáky naší školy, a to jednotně ve 3. ročníku. Žáci mají opět možnost posílit své schopnosti a dovednosti v souladu s cíli středního odborného vzdělávání na naší škole jak po odborné stránce, tak i upevnit si své kompetence k učerní a řešení různých problémů spojených s náplní práce odborného středoškolského absolventa. Nezanedbatelná je jazyková stránka projektu, která má pomoci lépe se ukotvit v jazykovém odborném vyjadřování i běžné konverzaci.

Účastníky projektu je v každém ze dvou termínů mobilitních výjezdů (březen/duben; červen 2022) 21 vybraných žáků oborů Ekonomické lyceum a Obchodní akademie v obou vyučovacích jazycích, tzn. češtině i polštině. Cílovými zeměmi pro výjezdy na odbornou stáž jsou Malta a Německo. Projekt je plánovaný jako dvouletý, kdy na Maltu 2x odcestuje celkově 30 studentů a do Německa 12.

Přípravy se mohou účastnit všichni studenti třetích ročníků obou oborů. Příprava – speciální jazykový kurz pro angličtinu i němčinu – bude probíhat jednou týdně v rozsahu dvou hodin nad rámec povinné výuky, a to po dobu 5 měsíců před samotnou mobilitou po oba roky výjezdů. Kurz je zaměřen na prohloubení komunikačních dovedností s ohledem na sociální aspekt jazyka. Neoddělitelnou částí přípravného kurzu je i prohloubení znalostí odborné angličtiny a němčiny. Součástí jazykové přípravy bude i seznámení s historií, kulturou a životem v cílové zemi. Velmi důležité bude zpracování CV a motivačního dopisu každého účastníka stáže.

Věříme, že i tento projekt bude obohacením žáků samotných. Mají před sebou jedinečnou příležitost vyzkoušet si své odborné podnikatelské dovednosti za hranicemi ČR díky podpornému programu EU. Moc bychom si přáli, aby se naši žáci vrátili s novými zkušenostmi a možná i s novými přátelstvími. My, pedagogové, pro to uděláme vše jak v přípravné fázi, tak i během samotného pobytu v cizí zemi.

Držte nám pěsti, aby se výjezd konečně úspěšné podařil a vnější vlivy byly teď už jen pozitivní.

Koordinátor projektu: Mgr. et Bc. Jana Kantorová, j.kantorova@oact.cz

logo opvvv

 
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014925
Realizace: 1.9.2019 – 31.8.2021, prodlouženo do 31.1.2022
Dotace ve výši: 1 250 620 Kč
 
Základní informace

Cíle projektu:
• zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy žáků,
• spolupráce s odborníky z praxe,
• lepší uplatnění absolventů na trhu práce,
• osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
• omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky,
• podpora aktivit rozvíjejících efektivní využívání ICT ve výuce,
• podpora mimoškolních aktivit žáků,
• podpora rovného přístupu ke vzdělávání.
Aktivity projektu:
• personální posílení školy o školního kariérového poradce,
• personální posílení školy o koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele,
• osobnostně profesní rozvoj pedagogických pracovníků formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze, cizích jazyků, ICT, matematické a čtenářské gramotnosti, polytechnického a kariérového vzdělávání,
• využití metody CLIL ve výuce,
• zapojení odborníka z praxe do výuky,
• zapojení ICT technika do výuky,
• podpora žáků ohrožených školním neúspěchem formou doučování,
• mimoškolní aktivity – kluby pro žáky – klub komunikace v cizím jazyce, čtenářský klub.

Koordinátor projektu: PaedDr. Monika Janásková, m.janaskova@oact.cz

Ukončené projekty (2017 - 2020)

logo irop

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006222
Realizace: rok 2018
Dotace: 3 460 401,17 Kč

Naše škola získala významnou dotaci na posílení vybavení školy v oblasti informačních technologií.

Předmětem projektu je:

 • modernizace dvou počítačových učeben,
 • vybudování mobilní počítačové učebny s tablety,
 • modernizace pomůcek do přírodních věd,
 • zajištění vnitřní konektivity školy,
 • vybudování bezbariérové toalety.

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích, které povedou k vyšší úspěšnosti při přijímacích zkouškách na vysoké školy resp. k lepšímu uplatnění na trhu práce.

V současnosti je velká poptávka po absolventech s odborným vzděláním včetně dobré orientace v oblasti digitálních technologií a znalosti výpočetní techniky a informatiky. Projekt reaguje na tuto poptávku a jedním z cílů je zvýšit kvalitu vzdělávání v klíčových kompetencích
ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Projekt zároveň reaguje na aktuální vývoj moderních technologií v oblasti učebních pomůcek a snahou školy je držet krok s těmito trendy.

Realizace projektu (.pdf)

Koordinátor projektu: PaedDr. Monika Janásková, m.janaskova@oact.cz
 

logo erasmus

Číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA102-034800
Realizace projektu: 2017 – 2018
 
Naše škola se úspěšně zapojila do mezinárodního projektu Erasmus+. Získali jsme grant na projekt “Podnikání za hranicemi” neboli Business Behind Borders, kterého se zúčastnili žáci druhých a třetích ročníků.
Vybraní žáci se během školního roku 2017/18 pod vedením pedagogů zdokonalovali v anglickém jazyce a poté absolvovali dvoutýdenní výjezd do Velké Británie, kde pracovali ve firmách, aby získali cenné zkušenosti a to nejen jazykové.
V červnu 2018 vyjela první skupina 15 žáků a v září 2018 stejně početná skupina žáků. Celkově se mobility zúčastnilo 30 žáků.
 
Kritéria pro výběr účastníků:
Žák
– prokázal svou motivaci sepsáním motivačního dopisu a strukturovaného životopisu,
– měl vzorné chování, aktivně vystupoval v rámci třídy či školy,
– měl dobrý studijní průměr a nízkou absenci ve výuce,
– aktivně pracoval na zvýšení svých jazykových a odborných dovedností (podmínka být přihlášen do přípravného jazykového kurzu (leden – květen 2018),
– úspěšně zvládl jazykový test.
Dále byly zohledněny i mimoškolní aktivity, které souvisí s odbornou či zájmovou aktivitou žáka.
 
Projekt z pohledu účastníka (.pdf)
 
Koordinátor projektu: Mgr. Kateřina Skupinová

logo opvk

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005220
Dotace ve výši: 863 024 Kč
Doba realizace: 1.9.2017 – 31.8.2019

Cíle projektu:

 • zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce,
  omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky,
 • podpora rovného přístupu ke vzdělávání.

Aktivity projektu:

 • personální posílení školy o školního kariérového poradce,
  osobnostně profesní rozvoj pedagogických pracovníků formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků, ICT, matematické a čtenářské
  gramotnosti,
 • osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze, individuálního přístupu k žákům, vytváření pozitivní atmosféry ve třídě a zvyšování motivace žáků,
  vzájemná spolupráce a sdílení zkušeností pedagogů,
 • tandemová výuka,
 • vzájemné hospitace,
 • využití metody CLIL ve výuce,
 • zapojení odborníka z praxe do výuky,
 • podpora žáků ohrožených školním neúspěchem formou doučování.

Koordinátor projektu: PaedDr. Monika Janásková, m.janaskova@oact.cz

logo czpllogo slezsko

Číslo projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_010/0000675
 
Základní informace o projektu
Obchodní akademie v Českém Těšíně uspěla v grantovém řízení o podporu z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.
Žáci obou škol se vzdělávali v oblasti jazykové, odborné i kulturní. Český jazyk se učili žáci i učitelé z Polska. Obchodní akademie připravila odborné workshopy v oblasti podnikatelské legislativy týkající se založení firmy v naší příhraniční oblasti. Žáci i učitelé si vyslechli od odborníků z praxe, jaká jsou legislativní specifika pro začínající podnikatele v obou státech, jaké profese jsou žádané na pracovním trhu v příhraniční oblasti. Školy se aktivně zúčastnily Veletrhu fiktivních firem v Kulturní a společenském středisku Střelnice v Českém Těšíně.
V rámci dalších aktivit projektu žáci navštívili dvě úspěšné firmy na každé straně hranice a zúčastnili se dvoudenního závěrečného workshopu v Beskydech.
Realizace projektu přispěla nejen k prohloubení znalostí o podnikání a zaměstnatelnosti v příhraniční oblasti, ale také došlo k navázání řady osobních přátelských
kontaktů mezi žáky i pedagogy.
 
V rámci projektu se uskutečnily následující akce:
 • úvodní workshop s přednáškou Jak začít podnikat,
 • veletrh fiktivních firem s mezinárodní účastí,
 • exkurze do automobilky Hyundai, Nošovice ,
 • exkurze do Marlenky, Frýdek – Místek, dvoudenní workshop v Beskydech.
 
Výstupy projektu (dostupné na vyžádání u koordinátora projektu):
 • česko – polský slovníček ekonomických pojmů a frází,
 • sborník vzorové česko – polské obchodní korespondence,
 • žákovské prezentace – druhy živností, okolí podniku z pohledu ekonomického,
 • prezentace 2 fiktivních firem.
 
Udržitelnost projektu
Přehled uplatnění absolventů – účastníků projektu (.pdf)
 
Koordinátor projektu: PaedDr. Monika Janásková, m.janaskova@oact.cz