obchodní akademie český těšín

Projekty v realizaci

V rámci Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027 získala naše škola dotaci ve výši 1 950 396 Kč na obnovu ICT vybavení ve dvou počítačových učebnách a na posílení vnitřní konektivity školy.

NÁZEV PROJEKTU: Obnova vybavení v odborných počítačových učebnách, obnova školní počítačové sítě

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:  CZ.10.03.01/00/23_007/0000150

PŘEDMĚT A CÍL PROJEKTU:  modernizace IT zázemí školy, konkrétně obnova stávajících dvou počítačových učeben, navýšení počtu žákovských stanic, zajištění vyšší stability školní počítačové sítě a posílení výuky o interaktivní prvky a to vše za účelem posilování klíčových kompetencí žáků i učitelů v oblasti práce s digitálními technologiemi a zvýšení kvality a efektivity vzdělávání žáků ve vazbě na jejich úspěšné uplatnění v dalším studiu na vysokých školách a na trhu práce. 

Kontaktní osoba: PaedDr. Monika Janásková

 
logo
Naše škola uspěla se žádostí o Akreditaci v rámci programu Erasmus+. Bylo schváleno jen 20% podaných žádostí.
KA120-VET-A38DF810

Akreditace umožní vycestovat v letech 2023 – 2027 za odbornou praxí cca 110 studentům z českých a polských tříd do anglicky, německy, rusky a polsky mluvících zemí.

Spolu s nimi projekty umožní nejméně 28 pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům zvýšit si svou odbornost a motivaci pro další práci. Naskýtá se jim příležitost absolvovat jazykové kurzy všeobecné, odborné spolu s možností zkusit si pedagogické mistrovství ve svém aprobovaném předmětu, který budou vyučovat v cizím jazyce.

Ve školním roce 2023/24 se připravuje pracovní výjezd pro 15 žáků do Irska a 2 pedagogové se zúčastní intenzivního jazykového kurzu v zahraničí. 

Mgr. et Bc. Jana Kantorová, koordinátor projektu

 

 

 

 

Operační program Jan Amos Komenský

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0001170

Název projektu CZ: Šablony pro OA Český Těšín III

Doba realizace: 1.7.2022 – 30.6.2025

Rozpočet: 1 655 256 Kč

 

Jsou realizovány následující aktivity:

PERSONÁLNÍ PODPORA

 • Číslo aktivity: 1.III/3, Název aktivity: Školní psycholog SŠ, Celkové náklady aktivity: 142 674 Kč

Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školu.

 • Číslo aktivity: 1.III/5, Název aktivity: Kariérový poradce SŠ, Celkové náklady aktivity: 178 192 Kč

Kariérovým poradcem je pedagogický pracovník školy. Kariérový poradce působí jako podpora žáků školy při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.

 • Číslo aktivity: 1.III/7, Název aktivity: Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ, Celkové náklady aktivity: 147 490 Kč

Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele působí jako prostředník mezi školou, učiteli odborných předmětů a zaměstnavateli. Navazuje spolupráci s firmami v oblasti realizace odborné praxe žáků ve firmách, zapojení odborníků z praxe přímo do vyučovacího procesu, podílí se na úpravě ŠVP v návaznosti na reálné potřeby firem.

OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDÉLÁVÁNÍ

 • Číslo aktivity: 1.III/8, Název aktivity: Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ, Celkové náklady aktivity: 247 275 Kč

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání SŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

 • Číslo aktivity: 1.III/9, Název aktivity: Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ, Celkové náklady aktivity: 19 625 Kč

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků SŠ pomocí vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností. Aktivita probíhá formou bloku vzájemné spolupráce, která obsahuje vždy cyklus společné přípravy, realizaci připravené aktivity (hospitaci ve výuce/minilekci ve výuce/návštěvy v jiné škole/školském zařízení nebo v zařízení poskytujícím neformální vzdělávání) a následné společné reflexe.

INOVATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

 • Číslo aktivity: 1.III/10, Název aktivity: Inovativní vzdělávání žáků v SŠ, Celkové náklady aktivity: 920 000 Kč

Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků školy a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií. Aktivita cílí i na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.

Aktivitu je možné realizovat přímo ve výuce a/nebo v rámci dalších hodin vzdělávání poskytovaných školou nad rámec běžné výuky (v našem případě kluby).

 

PaedDr. Monika Janásková, koordinátor projektu

 • Doučování žáků, realizace investice 3.2.3
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Pandemie COVID-19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností. Snížená úroveň vzdělání se přitom promítá i do budoucích výdělků současných žáků a studentů, a to po dlouhé dekády jejich produktivního života. Je proto důležité zaměřit se na nahrazení výpadku vzdělávání, a to doučováním. Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.
 • Digitalizujeme školu, realizace komponenty 3.1
Investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti. logo_npoeu

Ukončené projekty (2017 - 2023)

 logo

 
Reg. číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA122-VET-000072999
Celková schválená částka projektu: 47 792 EUR
 
Projekt zahrnuje následující aktivity:
 • jazykovou přípravu 15 žáků, kteří se učí ruský jazyk a výjezd do Estonska /město Narva/na pracovní stáže (červen 2023).
 • výjezd 10 žáků z polských skupin, bez jazykové přípravy, do Polska / Wroclav na pracovní stáže (červen 2023).
Stáže v zahraničních firmách budou desetidenní. Během víkendu stráveného v zahraničí budou žáci poznávat kulturu, památky, přírodu v daných lokalitách.

Koordinátor projektu: Mgr. et Bc. Jana Kantorová, j.kantorova@oact.cz

 logo

Číslo projektu: 2019 – 1- CZ01 – KA102 – 060848

Dotace: 91736.00 EUR

Ve školním roce 2019/2020 jsme navázali na úspěšný projekt v programu Erasmus+ a po nucené coronavirové pauze pokračujeme dále. V rámci projektu výše uvedeného názvu jde o zajištění intenzivní a dlouhodobě udržitelné odborné praxe v zahraničí pro odborně i osobnostně připravené žáky naší školy, a to jednotně ve 3. ročníku. Žáci mají opět možnost posílit své schopnosti a dovednosti v souladu s cíli středního odborného vzdělávání na naší škole jak po odborné stránce, tak i upevnit si své kompetence k učerní a řešení různých problémů spojených s náplní práce odborného středoškolského absolventa. Nezanedbatelná je jazyková stránka projektu, která má pomoci lépe se ukotvit v jazykovém odborném vyjadřování i běžné konverzaci.

Účastníky projektu je v každém ze dvou termínů mobilitních výjezdů (březen/duben; červen 2022) 21 vybraných žáků oborů Ekonomické lyceum a Obchodní akademie v obou vyučovacích jazycích, tzn. češtině i polštině. Cílovými zeměmi pro výjezdy na odbornou stáž jsou Malta a Německo. Projekt je plánovaný jako dvouletý, kdy na Maltu 2x odcestuje celkově 30 studentů a do Německa 12.

Přípravy se mohou účastnit všichni studenti třetích ročníků obou oborů. Příprava – speciální jazykový kurz pro angličtinu i němčinu – bude probíhat jednou týdně v rozsahu dvou hodin nad rámec povinné výuky, a to po dobu 5 měsíců před samotnou mobilitou po oba roky výjezdů. Kurz je zaměřen na prohloubení komunikačních dovedností s ohledem na sociální aspekt jazyka. Neoddělitelnou částí přípravného kurzu je i prohloubení znalostí odborné angličtiny a němčiny. Součástí jazykové přípravy bude i seznámení s historií, kulturou a životem v cílové zemi. Velmi důležité bude zpracování CV a motivačního dopisu každého účastníka stáže.

Věříme, že i tento projekt bude obohacením žáků samotných. Mají před sebou jedinečnou příležitost vyzkoušet si své odborné podnikatelské dovednosti za hranicemi ČR díky podpornému programu EU. Moc bychom si přáli, aby se naši žáci vrátili s novými zkušenostmi a možná i s novými přátelstvími. My, pedagogové, pro to uděláme vše jak v přípravné fázi, tak i během samotného pobytu v cizí zemi.

Držte nám pěsti, aby se výjezd konečně úspěšné podařil a vnější vlivy byly teď už jen pozitivní.

Koordinátor projektu: Mgr. et Bc. Jana Kantorová, j.kantorova@oact.cz

logo opvvv

 
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014925
Realizace: 1.9.2019 – 31.8.2021, prodlouženo do 31.1.2022
Dotace ve výši: 1 250 620 Kč
 
Základní informace

Cíle projektu:
• zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy žáků,
• spolupráce s odborníky z praxe,
• lepší uplatnění absolventů na trhu práce,
• osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
• omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky,
• podpora aktivit rozvíjejících efektivní využívání ICT ve výuce,
• podpora mimoškolních aktivit žáků,
• podpora rovného přístupu ke vzdělávání.
Aktivity projektu:
• personální posílení školy o školního kariérového poradce,
• personální posílení školy o koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele,
• osobnostně profesní rozvoj pedagogických pracovníků formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze, cizích jazyků, ICT, matematické a čtenářské gramotnosti, polytechnického a kariérového vzdělávání,
• využití metody CLIL ve výuce,
• zapojení odborníka z praxe do výuky,
• zapojení ICT technika do výuky,
• podpora žáků ohrožených školním neúspěchem formou doučování,
• mimoškolní aktivity – kluby pro žáky – klub komunikace v cizím jazyce, čtenářský klub.

Koordinátor projektu: PaedDr. Monika Janásková, m.janaskova@oact.cz

logo irop

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006222
Realizace: rok 2018
Dotace: 3 460 401,17 Kč

Naše škola získala významnou dotaci na posílení vybavení školy v oblasti informačních technologií.

Předmětem projektu je:

 • modernizace dvou počítačových učeben,
 • vybudování mobilní počítačové učebny s tablety,
 • modernizace pomůcek do přírodních věd,
 • zajištění vnitřní konektivity školy,
 • vybudování bezbariérové toalety.

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích, které povedou k vyšší úspěšnosti při přijímacích zkouškách na vysoké školy resp. k lepšímu uplatnění na trhu práce.

V současnosti je velká poptávka po absolventech s odborným vzděláním včetně dobré orientace v oblasti digitálních technologií a znalosti výpočetní techniky a informatiky. Projekt reaguje na tuto poptávku a jedním z cílů je zvýšit kvalitu vzdělávání v klíčových kompetencích
ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Projekt zároveň reaguje na aktuální vývoj moderních technologií v oblasti učebních pomůcek a snahou školy je držet krok s těmito trendy.

Realizace projektu (.pdf)

Koordinátor projektu: PaedDr. Monika Janásková, m.janaskova@oact.cz
 

logo erasmus

Číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA102-034800
Realizace projektu: 2017 – 2018
 
Naše škola se úspěšně zapojila do mezinárodního projektu Erasmus+. Získali jsme grant na projekt “Podnikání za hranicemi” neboli Business Behind Borders, kterého se zúčastnili žáci druhých a třetích ročníků.
Vybraní žáci se během školního roku 2017/18 pod vedením pedagogů zdokonalovali v anglickém jazyce a poté absolvovali dvoutýdenní výjezd do Velké Británie, kde pracovali ve firmách, aby získali cenné zkušenosti a to nejen jazykové.
V červnu 2018 vyjela první skupina 15 žáků a v září 2018 stejně početná skupina žáků. Celkově se mobility zúčastnilo 30 žáků.
 
Kritéria pro výběr účastníků:
Žák
– prokázal svou motivaci sepsáním motivačního dopisu a strukturovaného životopisu,
– měl vzorné chování, aktivně vystupoval v rámci třídy či školy,
– měl dobrý studijní průměr a nízkou absenci ve výuce,
– aktivně pracoval na zvýšení svých jazykových a odborných dovedností (podmínka být přihlášen do přípravného jazykového kurzu (leden – květen 2018),
– úspěšně zvládl jazykový test.
Dále byly zohledněny i mimoškolní aktivity, které souvisí s odbornou či zájmovou aktivitou žáka.
 
Projekt z pohledu účastníka (.pdf)
 
Koordinátor projektu: Mgr. Kateřina Skupinová

logo opvk

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005220
Dotace ve výši: 863 024 Kč
Doba realizace: 1.9.2017 – 31.8.2019

Cíle projektu:

 • zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce,
  omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky,
 • podpora rovného přístupu ke vzdělávání.

Aktivity projektu:

 • personální posílení školy o školního kariérového poradce,
  osobnostně profesní rozvoj pedagogických pracovníků formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků, ICT, matematické a čtenářské
  gramotnosti,
 • osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze, individuálního přístupu k žákům, vytváření pozitivní atmosféry ve třídě a zvyšování motivace žáků,
  vzájemná spolupráce a sdílení zkušeností pedagogů,
 • tandemová výuka,
 • vzájemné hospitace,
 • využití metody CLIL ve výuce,
 • zapojení odborníka z praxe do výuky,
 • podpora žáků ohrožených školním neúspěchem formou doučování.

Koordinátor projektu: PaedDr. Monika Janásková, m.janaskova@oact.cz

logo czpllogo slezsko

Číslo projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_010/0000675
 
Základní informace o projektu
Obchodní akademie v Českém Těšíně uspěla v grantovém řízení o podporu z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.
Žáci obou škol se vzdělávali v oblasti jazykové, odborné i kulturní. Český jazyk se učili žáci i učitelé z Polska. Obchodní akademie připravila odborné workshopy v oblasti podnikatelské legislativy týkající se založení firmy v naší příhraniční oblasti. Žáci i učitelé si vyslechli od odborníků z praxe, jaká jsou legislativní specifika pro začínající podnikatele v obou státech, jaké profese jsou žádané na pracovním trhu v příhraniční oblasti. Školy se aktivně zúčastnily Veletrhu fiktivních firem v Kulturní a společenském středisku Střelnice v Českém Těšíně.
V rámci dalších aktivit projektu žáci navštívili dvě úspěšné firmy na každé straně hranice a zúčastnili se dvoudenního závěrečného workshopu v Beskydech.
Realizace projektu přispěla nejen k prohloubení znalostí o podnikání a zaměstnatelnosti v příhraniční oblasti, ale také došlo k navázání řady osobních přátelských
kontaktů mezi žáky i pedagogy.
 
V rámci projektu se uskutečnily následující akce:
 • úvodní workshop s přednáškou Jak začít podnikat,
 • veletrh fiktivních firem s mezinárodní účastí,
 • exkurze do automobilky Hyundai, Nošovice ,
 • exkurze do Marlenky, Frýdek – Místek, dvoudenní workshop v Beskydech.
 
Výstupy projektu (dostupné na vyžádání u koordinátora projektu):
 • česko – polský slovníček ekonomických pojmů a frází,
 • sborník vzorové česko – polské obchodní korespondence,
 • žákovské prezentace – druhy živností, okolí podniku z pohledu ekonomického,
 • prezentace 2 fiktivních firem.
 
Udržitelnost projektu
 
Koordinátor projektu: PaedDr. Monika Janásková, m.janaskova@oact.cz