obchodní akademie český těšín

Maturita 2023/24

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY - "státní"

je řízena státem. Zkušební předměty společné části maturitní zkoušky jsou určeny Vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění k datu konání zkoušky.

 • povinné zkoušky
 1. český jazyk a literatura – didaktický test 
 2. cizí jazyk – didaktický test (zkoušku tvoří poslechová část a část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti) nebo matematika – didaktický test (povolené pomůcky – tabulky, rýsovací potřeby, kalkulačka bez grafických funkcí) 
Na maturita.cermat.cz najdete všechny důležité informace ke společné části (katalogy požadavků k jednotlivým předmětům, struktura zkoušek, testy a zadání z minulých let na procvičení).

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY - "školní"

je stanovena ředitelkou školy, která určuje nejen obsah a formu profilových zkoušek, ale i jejich počet. Liší se podle oboru.  Způsob hodnocení a kritéria hodnocení profilové části MZ jsou k dispozici žákům na Moodlu školy.

Obor Obchodní akademie
 • třída 4.B, česká část třídy 4.C
 • povinné zkoušky:
 • písemná práce

120 minut, minimálně 250 slovvýběr z pěti  témat, povolená pomůcka – Pravidla českého pravopisu 

 • ústní zkouška

před komisí 15 minut, příprava 15 minut 

Ze školního seznamu četby si žák vybírá 20 literárních děl. Seznam odevzdá ředitelce školy do 31. března 2024.  Škola připraví pracovní listy k vybrané četbě. Pro ústní zkoušku si žák losuje před zkušební komisí číslo pracovního listu.

 • na PC z předmětů UPC, INT a PEK (220 minut)
 • písemná práce

60 minut, minimálně 200 slov, výběr ze dvou témat

 • ústní zkouška

15 min. příprava, 15 minut před komisí,

20 témat (ANJ), 20 témat (RUJ), 20 témat (NEJ)

Tuto zkoušku konají ti žáci, kteří si ve společné části maturitní zkoušky zvolili cizí jazyk.

 • ústní zkouška

příprava 15 minut, 15 minut před komisí, 20 témat

 • ústní zkouška

15 minut před komisí, příprava 15 minut, 20 témat

Obor OA s polským jaz. vyučovacím
 • polská část třídy 4. C
 • povinné zkoušky:
 • písemná práce

120 minut, minimálně 250 slovvýběr z pěti  témat, povolená pomůcka – Pravidla českého pravopisu 

 • ústní zkouška

před komisí 15 minut, příprava 15 minut 

Ze školního seznamu četby si žák vybírá 20 literárních děl. Seznam odevzdá ředitelce školy do 31. března 2024.  Škola připraví pracovní listy k vybrané četbě. Pro ústní zkoušku si žák losuje před zkušební komisí číslo pracovního listu.

 • na PC z předmětů UPC, INT a PEK (220 minut)
 • písemná práce

60 minut, minimálně 200 slov, výběr ze dvou témat

 • ústní zkouška

15 min. příprava, 15 minut před komisí,

20 témat (ANJ), 20 témat (NEJ)

Tuto zkoušku konají ti žáci, kteří si ve společné části maturitní zkoušky zvolili cizí jazyk.

 • písemná práce

120 minut, minimálně 250 slov, výběr z 5 témat

 • ústní zkouška

15 minut před komisí, příprava 15 minut, 20 témat

 • ústní zkouška

15 minut před komisí, příprava 15 minut, 30 témat

Ekonomické lyceum
 • třída 4.A
 • povinné zkoušky:
 • písemná práce

120 minut, minimálně 250 slovvýběr z pěti témat, povolená pomůcka – Pravidla českého pravopisu 

 • ústní zkouška

před komisí 15 minut, příprava 15 minut 

Ze školního seznamu četby si žák vybírá 20 literárních děl. Seznam odevzdá ředitelce školy do 31. března 2024.  Škola připraví pracovní listy k vybrané četbě. Pro ústní zkoušku si žák losuje před zkušební komisí číslo pracovního listu.

 • písemná zkouška z předmětů UCE (100 minut) a INT (100 minut), celkem 200 minut
 • písemná práce

60 minut, minimálně 200 slov, výběr ze dvou témat

 • ústní zkouška

15 min. příprava, 15 minut před komisí,

20 témat (ANJ), 20 témat (RUJ)

Tuto zkoušku konají ti žáci, kteří si ve společné části maturitní zkoušky zvolili cizí jazyk.

 • ústní zkouška

před komisí 15 minut, příprava 15 minut, 20 témat

 • ústní zkouška

15 minut příprava, 15 minut před komisí, 20 témat

Žák si volí 1 předmět z následujících:

 • matematika (pokud nebyla zvolena matematika ve společné části)
 • účetnictví
 • společenské vědy
 • cizí jazyk (ANJ, RUJ, NEJ – jiný jazyk než ve společné části)
Povinná četba
Termíny jarních maturitních zkoušek 2024

písemná práce z CJL: 9.4. 2024

písemná práce z polského jazyka: 10.4. 2024

písemná práce z cizích jazyků: 11.4. 2024

praktická maturitní zkouška z odborných předmětů: 25.4. 2024

didaktické testy společné části maturitní zkoušky: 2.5. – 7.5. 2024

ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky: 20.5. -24.5. 2024, 27.5. -31.5. 2024

Žáci, kteří chtějí nahradit zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky výsledkem standardizované zkoušky dokládající znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší, předají ředitelce školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky nejpozději do 31. března 2024 pro konání zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června 2024 pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání
standardizované jazykové zkoušky.

Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka (.docx)

Žáci, kteří žádají o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (specifické poruchy učení a ostatní), odevzdají s přihláškou k maturitě (do 1. prosince pro jarní termín) ředitelce školy posudek ze školského poradenského zařízení. Posudek obsahuje návrh úprav podmínek, dále výčet kompenzačních pomůcek a doporučení rozsahu a formy případné asistence.

Aktualizace provedena ke 14. září 2023.

Europass

Absolventi školy si mohou stáhnout dodatek k maturitnímu vysvědčení – EUROPASS – který obsahuje doplňující informace o kompetencích získaných vzděláváním v daném oboru vzdělání v českém nebo cizím jazyce a je platný

Kam po maturitě?