Maturita

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

je řízena státem. Zkušební předměty společné části maturitní zkoušky jsou určeny Vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění k datu konání zkoušky.

 • povinné zkoušky
 1. český jazyk a literatura – didaktický test (75 minut)
 2. cizí jazyk – didaktický test (100 minut, z toho 40 minut poslechová část) nebo matematika – didaktický test (120 minut, povolené pomůcky – tabulky, rýsovací potřeby, kalkulačka bez grafických funkcí) 
Na maturita.cermat.cz najdete všechny důležité informace ke společné části (katalogy požadavků k jednotlivým předmětům, struktura zkoušek, testy a zadání z minulých let na procvičení).

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

je stanovena ředitelkou školy, která určuje nejen obsah a formu profilových zkoušek, ale i jejich počet. Liší se podle oboru.

Obor Obchodní akademie
 • třída 4.B, česká část třídy 4.C
 • povinné zkoušky:
 • písemná zkouška

110 minut, minimálně 250 slovvýběr ze čtyř témat, povolená pomůcka – Pravidla českého pravopisu 

 • ústní zkouška

před komisí 15 minut, příprava 20 minut 

Ze školního seznamu četby si žák vybírá 20 literárních děl. Seznam odevzdá ředitelce školy do 31. března.  Škola připraví pracovní listy k vybrané četbě. Pro ústní zkoušku si žák losuje před zkušební komisí číslo pracovního listu.

 • na PC z předmětů UPC, INT a PEK (220 minut)

Hodnocení:

Žák může získat maximálně 180 bodů (UPC – max. 80 bodů, INT – max. 80, PEK – max. 20).

Z každé jednotlivé části (UPC, INT, PEK) musí žák získat minimálně 40% bodů, v opačném případě u praktické maturitní zkoušky neuspěl. Minimální počty bodů jsou: z UPC 32 bodů, z INT 32 bodů, z PEK 8 bodů.

Známka vzniká součtem bodů:

180,0 – 156,6 bodů: výborně

156,59 – 133,2 bodů: chvalitebně

133,19 –108,0 bodů: dobře

107,99 – 81,0 bodů: dostatečně

80,99 bodů méně: nedostatečně 

 • písemná zkouška

60 minut, minimálně 200 slov, výběr ze dvou témat

 • ústní zkouška

20 min. příprava, 15 minut před komisí,

20 témat (ANJ), 20 témat (RUJ), 20 témat (NEJ)

Tuto zkoušku konají ti žáci, kteří si ve společné části maturitní zkoušky zvolili cizí jazyk.

 • ústní zkouška

příprava 15 minut, 15 minut před komisí, 21 témat

 • ústní zkouška

15 minut před komisí, příprava 15 minut, 20 témat

Obor OA s polským jaz. vyučovacím
 • polská část třídy 4. C
 • povinné zkoušky:
 • písemná zkouška

110 minut, minimálně 250 slovvýběr ze čtyř témat, povolená pomůcka – Pravidla českého pravopisu 

 • ústní zkouška

před komisí 15 minut, příprava 20 minut 

Ze školního seznamu četby si žák vybírá 20 literárních děl. Seznam odevzdá ředitelce školy do 31. března.  Škola připraví pracovní listy k vybrané četbě. Pro ústní zkoušku si žák losuje před zkušební komisí číslo pracovního listu.

 • na PC z předmětů UPC, INT a PEK (220 minut)

Hodnocení:

Žák může získat maximálně 180 bodů (UPC – max. 80 bodů, INT – max. 80, PEK – max. 20).

Z každé jednotlivé části (UPC, INT, PEK) musí žák získat minimálně 40% bodů, v opačném případě u praktické maturitní zkoušky neuspěl. Minimální počty bodů jsou: z UPC 32 bodů, z INT 32 bodů, z PEK 8 bodů.

 

Známka vzniká součtem bodů:

180,0 – 156,6 bodů: výborně

156,59 – 133,2 bodů: chvalitebně

133,19 –108,0 bodů: dobře

107,99 – 81,0 bodů: dostatečně

80,99 bodů méně: nedostatečně 

 • písemná zkouška

60 minut, minimálně 200 slov, výběr ze dvou témat

 • ústní zkouška

20 min. příprava, 15 minut před komisí,

20 témat (ANJ), 20 témat (NEJ)

Tuto zkoušku konají ti žáci, kteří si ve společné části maturitní zkoušky zvolili cizí jazyk.

 • písemná zkouška

110 minut, minimálně 250 slov

 • ústní zkouška

15 minut před komisí, příprava 15 minut, 20 témat

 • ústní zkouška

15 minut před komisí, příprava 15 minut, 30 témat

Ekonomické lyceum
 • třída 4.A
 • povinné zkoušky:
 • písemná zkouška

110 minut, minimálně 250 slovvýběr ze čtyř témat, povolená pomůcka – Pravidla českého pravopisu 

 • ústní zkouška

před komisí 15 minut, příprava 20 minut 

Ze školního seznamu četby si žák vybírá 20 literárních děl. Seznam odevzdá ředitelce školy do 31. března.  Škola připraví pracovní listy k vybrané četbě. Pro ústní zkoušku si žák losuje před zkušební komisí číslo pracovního listu.

 • písemná zkouška z předmětů UCE (100 minut) a INT (100 minut), celkem 200 minut

Hodnocení:

Žák může získat maximálně 160 bodů (UCE – max. 80 bodů, INT – max. 80 bodů).

Z každé jednotlivé části (UCE, INT) musí žák získat minimálně 40% bodů, v opačném případě u praktické maturitní zkoušky neuspěl. Minimální počty bodů jsou: z UCE 32 bodů, z INT 32 bodů.

 

Známka vzniká součtem bodů:

160,00 – 139,20 bodů: výborně

139,19 – 118,4 bodů: chvalitebně

118,39 – 96,00 bodů: dobře

95,99 – 72,00 bodů: dostatečně

71,99 bodů a méně: nedostatečně

 • písemná zkouška

60 minut, minimálně 200 slov, výběr ze dvou témat

 • ústní zkouška

20 min. příprava, 15 minut před komisí,

20 témat (ANJ), 20 témat (RUJ), 20 témat (NEJ)

Tuto zkoušku konají ti žáci, kteří si ve společné části maturitní zkoušky zvolili cizí jazyk.

 • ústní zkouška

před komisí 15 minut, příprava 15 minut, 21 témat

 • ústní zkouška

15 minut příprava (20 minut u cizího jazyka), 15 minut před komisí, 20 témat

Žák si volí 1 předmět z následujících:

 • matematika (pokud nebyla zvolena matematika ve společné části)
 • účetnictví
 • společenské vědy
 • cizí jazyk (jiný jazyk než ve společné části)
Důležité termíny

písemná práce z PJL: 7. 4. 2022 

písemná práce z cizích jazyků: 11. 4. 2022 

písemná práce z ČJL: 13. 4. 2022 

uzávěrka klasifikace za 2. pololetí: 25. 4. 2022 

praktická maturitní zkouška: 28. 4. 2022 

společná část MZ (didaktické testy): 2. – 4. 5. 2022 

ústní zkoušky: 16. – 20. 5. 2022 (4.A, 4.C), 23. – 27. 5. 2022 (4.B)

Žáci, kteří chtějí nahradit zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky výsledkem standardizované zkoušky dokládající znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší, předají ředitelce školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky nejpozději do 31. března 2022 pro konání zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června 2022 pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání
standardizované jazykové zkoušky.

Žáci, kteří žádají o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (specifické poruchy učení a ostatní), odevzdají s přihláškou k maturitě (do 1. prosince pro jarní termín) ředitelce školy posudek ze školského poradenského zařízení. Posudek obsahuje návrh úprav podmínek, dále výčet kompenzačních pomůcek a doporučení rozsahu a formy případné asistence.

Europass

Absolventi školy si mohou stáhnout dodatek k maturitnímu vysvědčení – EUROPASS – který obsahuje doplňující informace o kompetencích získaných vzděláváním v daném oboru vzdělání v českém nebo cizím jazyce a je platný

Kam po maturitě?