obchodní akademie český těšín

Maturita 2022/23

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY - "státní"

je řízena státem. Zkušební předměty společné části maturitní zkoušky jsou určeny Vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění k datu konání zkoušky.

 • povinné zkoušky
 1. český jazyk a literatura – didaktický test 
 2. cizí jazyk – didaktický test (zkoušku tvoří poslechová část a část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti) nebo matematika – didaktický test (povolené pomůcky – tabulky, rýsovací potřeby, kalkulačka bez grafických funkcí) 
Na maturita.cermat.cz najdete všechny důležité informace ke společné části (katalogy požadavků k jednotlivým předmětům, struktura zkoušek, testy a zadání z minulých let na procvičení).

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY - "školní"

je stanovena ředitelkou školy, která určuje nejen obsah a formu profilových zkoušek, ale i jejich počet. Liší se podle oboru.  Způsob hodnocení a kritéria hodnocení profilové části MZ jsou k dispozici žákům na Moodlu školy.

Obor Obchodní akademie
 • třída 4.B, česká část třídy 4.C
 • povinné zkoušky:
 • písemná zkouška

120 minut, minimálně 250 slovvýběr z pěti  témat, povolená pomůcka – Pravidla českého pravopisu 

 • ústní zkouška

před komisí 15 minut, příprava 15 minut 

Ze školního seznamu četby si žák vybírá 20 literárních děl. Seznam odevzdá ředitelce školy do 31. března 2023.  Škola připraví pracovní listy k vybrané četbě. Pro ústní zkoušku si žák losuje před zkušební komisí číslo pracovního listu.

 • na PC z předmětů UPC, INT a PEK (220 minut)

Hodnocení:

Žák může získat maximálně 180 bodů (UPC – max. 80 bodů, INT – max. 80, PEK – max. 20).

Z každé jednotlivé části (UPC, INT, PEK) musí žák získat minimálně 40% bodů, v opačném případě u praktické maturitní zkoušky neuspěl. Minimální počty bodů jsou: z UPC 32 bodů, z INT 32 bodů, z PEK 8 bodů.

Známka vzniká součtem bodů:

180,0 – 156,6 bodů: výborně

156,59 – 133,2 bodů: chvalitebně

133,19 –108,0 bodů: dobře

107,99 – 81,0 bodů: dostatečně

80,99 bodů méně: nedostatečně 

 • písemná zkouška

60 minut, minimálně 200 slov, výběr ze dvou témat

 • ústní zkouška

15 min. příprava, 15 minut před komisí,

20 témat (ANJ), 20 témat (RUJ), 20 témat (NEJ)

Tuto zkoušku konají ti žáci, kteří si ve společné části maturitní zkoušky zvolili cizí jazyk.

 • ústní zkouška

příprava 15 minut, 15 minut před komisí, 21 témat

 • ústní zkouška

15 minut před komisí, příprava 15 minut, 20 témat

Obor OA s polským jaz. vyučovacím
 • polská část třídy 4. C
 • povinné zkoušky:
 • písemná zkouška

120 minut, minimálně 250 slovvýběr z pěti  témat, povolená pomůcka – Pravidla českého pravopisu 

 • ústní zkouška

před komisí 15 minut, příprava 15 minut 

Ze školního seznamu četby si žák vybírá 20 literárních děl. Seznam odevzdá ředitelce školy do 31. března 2023.  Škola připraví pracovní listy k vybrané četbě. Pro ústní zkoušku si žák losuje před zkušební komisí číslo pracovního listu.

 • na PC z předmětů UPC, INT a PEK (220 minut)

Hodnocení:

Žák může získat maximálně 180 bodů (UPC – max. 80 bodů, INT – max. 80, PEK – max. 20).

Z každé jednotlivé části (UPC, INT, PEK) musí žák získat minimálně 40% bodů, v opačném případě u praktické maturitní zkoušky neuspěl. Minimální počty bodů jsou: z UPC 32 bodů, z INT 32 bodů, z PEK 8 bodů.

 

Známka vzniká součtem bodů:

180,0 – 156,6 bodů: výborně

156,59 – 133,2 bodů: chvalitebně

133,19 –108,0 bodů: dobře

107,99 – 81,0 bodů: dostatečně

80,99 bodů méně: nedostatečně 

 • písemná zkouška

60 minut, minimálně 200 slov, výběr ze dvou témat

 • ústní zkouška

15 min. příprava, 15 minut před komisí,

20 témat (ANJ), 20 témat (NEJ)

Tuto zkoušku konají ti žáci, kteří si ve společné části maturitní zkoušky zvolili cizí jazyk.

 • písemná zkouška

120 minut, minimálně 250 slov, výběr z 5 témat

 • ústní zkouška

15 minut před komisí, příprava 15 minut, 20 témat

 • ústní zkouška

15 minut před komisí, příprava 15 minut, 30 témat

Ekonomické lyceum
 • třída 4.A
 • povinné zkoušky:
 • písemná zkouška

120 minut, minimálně 250 slovvýběr z pěti témat, povolená pomůcka – Pravidla českého pravopisu 

 • ústní zkouška

před komisí 15 minut, příprava 15 minut 

Ze školního seznamu četby si žák vybírá 20 literárních děl. Seznam odevzdá ředitelce školy do 31. března 2023.  Škola připraví pracovní listy k vybrané četbě. Pro ústní zkoušku si žák losuje před zkušební komisí číslo pracovního listu.

 • písemná zkouška z předmětů UCE (100 minut) a INT (100 minut), celkem 200 minut

Hodnocení:

Žák může získat maximálně 160 bodů (UCE – max. 80 bodů, INT – max. 80 bodů).

Z každé jednotlivé části (UCE, INT) musí žák získat minimálně 40% bodů, v opačném případě u praktické maturitní zkoušky neuspěl. Minimální počty bodů jsou: z UCE 32 bodů, z INT 32 bodů.

 

Známka vzniká součtem bodů:

160,00 – 139,20 bodů: výborně

139,19 – 118,4 bodů: chvalitebně

118,39 – 96,00 bodů: dobře

95,99 – 72,00 bodů: dostatečně

71,99 bodů a méně: nedostatečně

 • písemná zkouška

60 minut, minimálně 200 slov, výběr ze dvou témat

 • ústní zkouška

15 min. příprava, 15 minut před komisí,

20 témat (ANJ), 20 témat (RUJ)

Tuto zkoušku konají ti žáci, kteří si ve společné části maturitní zkoušky zvolili cizí jazyk.

 • ústní zkouška

před komisí 15 minut, příprava 15 minut, 21 témat

 • ústní zkouška

15 minut příprava, 15 minut před komisí, 20 témat

Žák si volí 1 předmět z následujících:

 • matematika (pokud nebyla zvolena matematika ve společné části)
 • účetnictví
 • společenské vědy
 • cizí jazyk (ANJ, RUJ, NEJ – jiný jazyk než ve společné části)
Důležité termíny

písemná práce z PJL: 12. 4. 2023 

písemná práce z ČJL: 11. 4. 2023 

písemná práce z cizích jazyků: 18. 4. 2023 

uzávěrka klasifikace za 2. pololetí: 24. 4. 2023 

praktická maturitní zkouška: 26. 4. 2023 

společná část MZ (didaktické testy): 2. – 5. 5. 2023 

ústní zkoušky: 16. – 19. 5. 2023, 22. – 26. 5. 2023

Žáci, kteří chtějí nahradit zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky výsledkem standardizované zkoušky dokládající znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší, předají ředitelce školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky nejpozději do 31. března 2023 pro konání zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června 2023 pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání
standardizované jazykové zkoušky.

Žáci, kteří žádají o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (specifické poruchy učení a ostatní), odevzdají s přihláškou k maturitě (do 1. prosince pro jarní termín) ředitelce školy posudek ze školského poradenského zařízení. Posudek obsahuje návrh úprav podmínek, dále výčet kompenzačních pomůcek a doporučení rozsahu a formy případné asistence.

Aktualizace provedena k 9.září 2022

Europass

Absolventi školy si mohou stáhnout dodatek k maturitnímu vysvědčení – EUROPASS – který obsahuje doplňující informace o kompetencích získaných vzděláváním v daném oboru vzdělání v českém nebo cizím jazyce a je platný

Kam po maturitě?