obchodní akademie český těšín

Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace, se sídlem Sokola – Tůmy 402/12, 737 01 Český Těšín, IČO: 60337320 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

 1. Osobní údaje správce zpracovává pouze po nezbytně nutnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 2. Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech a době jejich uchování:
  • na základě § 28 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění pro potřeby školní matriky správce zpracovává základní identifikační údaje žáka a další nutné údaje o žákovi a jeho zákonném zástupci a uchovává ty, na něž se vztahují platné předpisy o archivování dokumentů a údajů;
  • správce zpracovává další osobní údaje žáka (podobizna, fotografie, videa, články, umělecká díla) na základě souhlasu, které nespadají pod zpravodajskou licenci – informace na webu školy, nástěnkách školy, v tisku, popř. televizi atd.

3. Pokud správce zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od správce informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaným správcem;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů správcem;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) správci;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.

4. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

5. Svá práva vůči správci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl jmenován zřizovatelem:

 • společnost Jobman s.r.o., IČ: 27177726, se sídlem Livornská 449, 109 00 Praha 10
 • doručovací / komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, 101 00 Praha
 • telefon: +420 910 120 377
 • e-mail: dpo@dpohotline.cz
 • datová schránka: tkyd8fz
INFORMAČNÍ MEMORANDUM v souvislosti s prováděním testování na onemocnění COVID-19
Zpracování osobních údajů v rámci testování tělesné zdatnosti žáků ve školním roce 2022/23