obchodní akademie český těšín

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

 EVVO je výchova k myšlení a jednání, které je v souladu s udržitelným rozvojem a vede k vědomé odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a k úctě k životu ve všech jeho formách.

Dlouhodobý plán EVVO (.pdf)

I ekonomická škola může být ekologická

Ekologická výchova sice není na naší škole zařazena jako samostatný předmět, ale promítá se do osnov jiných předmětů, hl. přírodovědných (fyzika, chemie, biologie, základy přírodních věd). Snažíme se vést žáky k zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí, k myšlení nejen ekonomickému, ale zároveň i ekologickému.

Samozřejmostí je třídění odpadů. Ve třídách jsou koše na plasty, na chodbách na plasty a papír. V suterénu školy je možné odevzdávat k recyklaci drobné vysloužilé elektrospotřebiče a baterie. Žáci jsou vedeni k šetření energiemi a vodou.

Škola se pravidelně účastní ekologických aktivit. Jsme zapojeni do projektu Recyklohraní,  účastníme se studentských konferencí, fotografických, výtvarných a literárních soutěží s ekologickou tématikou.

Podporujeme badatelsky orientovanou výuku. V rámci laboratorních prací a projektových dnů zkoumáme např. složení a kvalitu pitné vody, vliv stromů na teplotu na ulicích během horkých dní, měříme intenzitu hluku ve vnitřních i venkovních prostorách,  intenzitu UVA záření, atd. V roce 2022 jsme od Moravskoslezského kraje dostali v rámci projektu „Energie – jak na ně“ dotaci na nákup pomůcek zabývajících se úsporou energie a výrobou energie z obnovitelných a alternativních zdrojů energie.

Pro studenty organizujeme exkurze do podniků v okolí školy (čistírna odpadních vod v Ropici, železárny v Třinci, elektrárna v Dětmarovicích aj.), kde se mohou dovědět nejen o výrobě, ale i o ekologických aktivitách firem.

 

Ing. Martina Rothová, koordinátorka EVVO

Soutěže s ekologickou tematikou

Žáci s uměleckým talentem, který v běžném vyučování nemohou příliš uplatnit, se rádi účastní výtvarných a fotografických soutěží s ekologickou tématikou.

Výtvarná a fotografická soutěž ke Dni stromů

Soutěž je vyhlašována Městem Český Těšín každoročně u příležitosti Dne stromů. Naši žáci se pravidelně účastní a umísťují se na „medailových“ místech.

Výtvarná soutěž Neživá příroda v našem kraji

Soutěž byla vyhlášena v roce 2022 v rámci Mezinárodního roku mineralogie Přírodovědeckou fakultou UK v Praze. Zúčastnila se Liwia Helena Woźniak.

Výtvarná a literární soutěž Vzduch pro život

Soutěž pořádá ZŠ Šrámkova v Opavě za podpory MS kraje, účastníme se výtvarné soutěže.

Claudie Smelíková, 2.místo, 2022
Liwia Helena Woźniak, 2.místo, 2021

Novinka pro jaro 2023

– literární a výtvarná soutěž KNIHA ZELENÝCH POHÁDEK

MS kraj vyhlásil soutěž pro žáky do 18 let (jednotlivci i skupiny) KNIHA ZELENÝCH POHÁDEK.

Více informací na https://www.msk.cz/cs/temata/zivotni_prostredi/vyhlaseni-vytvarne_literarni-souteze-kniha-zelenych-pohadek-14777/