obchodní akademie český těšín

ŠABLONY PRO OA ČESKÝ TĚŠÍN III

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0001170

Škola získala dotaci ve výši 1 655 256 na období od 1.7.2022 do 30.6.2025.

Které aktivity již na škole úspěšně probíhají?

  • INOVATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Cílem této aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků školy a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií. Aktivita cílí i na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání. Aktivitu realizujeme přímo ve výuce a v rámci dalších hodin vzdělávání poskytovaných školou nad rámec běžné výuky (v našem případě odpolední kluby).

  • PERSONÁLNÍ PODPORA

Díky projektu na naší škole začal pracovat školní psycholog. Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Spolupracuje také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školu. Další potřebnou aktivitou je Kariérový poradce. Jde o pedagogického pracovníka školy, který působí jako podpora žáků školy při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání. Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele působí jako prostředník mezi školou, učiteli odborných předmětů a zaměstnavateli. Navazuje spolupráci s firmami v oblasti realizace odborné praxe žáků ve firmách, zapojení odborníků z praxe přímo do vyučovacího procesu, podílí se na úpravě ŠVP v návaznosti na reálné potřeby firem.

  • OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDÉLÁVÁNÍ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání SŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

PaedDr. Monika Janásková, koordinátor projektu