Úřední deska - OA Český Těšín

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace
Přejít na obsah

Úřední deska

O škole
Základní informace o škole

Název školy: Obchodní akademie Český Těšín, příspěvková organizace
Adresa: Sokola-Tůmy 402/l2, Český Těšín, PSČ 737 01
Telefon/Fax: 558 712 649 / 558 711 894
IČ: 60 337 320
DIČ: CZ 60 337 320 (škola není plátcem DPH)
IZO: 060 337 320
Redizo školy: 600016609
E-mail: OACT@po-msk.cz (velikost zprávy do 20 MB ve formátech DOC, DOCX, GIF, JPG, PDF, XML, XMLX)
E-mail: info@oact.cz
Dat. schránka: cuafdj4
 
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, právní forma kraj, IČ: 70 890 692
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace.
Předmětem činnosti školy dle zřizovací listiny je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů pro získání úplného středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou.

Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu školy:
 • poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou,
 • připravuje především pro výkon odborných činností,
 • připravuje i pro studium na vysoké škole.

Statutární orgán organizace
Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou kraje. Ředitel jedná jménem organizace navenek samostatně a je odpovědný radě kraje za činnost organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy kraje a jeho vnitřními organizačními předpisy.

Vedení školy
Ing. Kristina Bončková, ředitelka školy
jmenována do funkce Radou Moravskoslezského kraje s účinností od 25. 8. 2003 (pravomoci a působnost ředitele školy vymezuje § 164 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon))
Ing. Ivana Nováková, zástupkyně ředitelky školy

Studijní obory
Obchodní akademie vzdělává žáky v následujících studijních oborech dle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání:

Rozhodnutí o právech a povinnostech v oblasti státní správy
 • zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3,
 • přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících školského zákona,
 • zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání a opakování ročníku podle § 66 školského zákona,
 • podmíněné vyloučení a vyloučení žáka ze školy podle § 31 odst. 2 a 4 školského zákona,
 • zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 školského zákona.

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací
Žádost se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat). Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může zástupce povinné osoby místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta. Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (včetně možnosti pořízení kopie) nebo na paměťových médiích.
Ústní žádost
Ústní žádost jde vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, vyzve jej povinná osoba k podání žádosti v písemné formě. Tato pak bude vyřízena jako písemná žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.
Písemná žádost
Žádost o poskytnutí zveřejněné informace se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o zveřejnění. Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádosti. Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči povinné osobě, nebo kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. Taková žádost není podáním ve smyslu zákona č. 106/1991 Sb., nepodléhá evidenci. Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, pověřený pracovník vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti. Pokud je požadovaná informace mimo působnost povinné osoby, pověřený pracovník žádost odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do tří dnů žadateli (zákon č. 106/1991 Sb. nestanoví povinnost postoupit žádost příslušnému orgánu). Pověřený pracovník poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doruční žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti. O formě, ve které bude informace poskytnuta, rozhoduje pověřený pracovník. Lhůtu může pověřený pracovník prodloužit nejvýše o deset dní pouze z následujících důvodů:
  1. vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách povinné osoby, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
  2. vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
  3. konzultace s jiným orgánem státní správy, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti,
  4. konzultace mezi dvěma nebo více organizačními útvary povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti
Pověřený pracovník je povinen prokazatelně (písemně) informovat žadatele o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení, a to ještě před uplynutím lhůty.
Ředitel školy je oprávněn požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Dále je povinen žadateli na jeho žádost potvrdit přepokládanou výši úhrady nákladů. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.
Pokud není stanoveno jinak, vztahuje se na počítání lhůt, na rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace a na odvolací řízení proti tomuto rozhodnutí zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.


Informace o odvoláních proti rozhodnutím ředitele školy
Odvolání je možno podat:
1. Proti rozhodnutí ředitele školy o odmítnutí poskytnutí informace
Na odvolací řízení proti tomuto rozhodnutí se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
Odvolání lze podat k Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, prostřednictvím ředitele školy, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.
O odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace vydaném ředitelem školy rozhodne Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje do 15 dnů od předložení odvolání ředitelem školy. Pokud Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v uvedené lhůtě nerozhodne, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým zamítl odvolání a potvrdil napadené rozhodnutí. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, tím není dotčena možnost soudního přezkoumání rozhodnutí o odvolání.
2. Proti rozhodnutím ředitele školy vydaným v souladu s § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Odvolání lze podat k Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, prostřednictvím ředitele školy, a to do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke střednímu vzdělávání, a do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí v ostatních případech.
Na odvolací řízení proti těmto rozhodnutím se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, a 60 odst. 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Ing. Kristina Bončková
ředitelka školy
Kontaktní údaje
___________________________
OBCHODNÍ AKADEMIE, Č. Těšín, p.o.
Sokola-Tůmy 402/12
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 649
e-mail: info@oact.cz
IČO: 60337320
Dat. schránka: cuafdj4
______________________________

Obchodní akademie Český Těšín je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Prohlášení o přístupnosti webu
Návrat na obsah